Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu Ispis E-mail

 

 


 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1581

Na temelju članka 6. stavka 4., članka 20. stavaka 1., 2., 4. i 5., članka 24., članka 25. stavaka 17. 18. i 19., članka 33. stavka 7., članka 38., članka 41. stavka 2., članka 43. stavaka 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 56., članka 60. stavka 1. točke 3. i 5., članka 64. stavka 4. točke 2., članka 65. stavka 4. i članka 66. Zakona o slat­kovodnom ribarstvu (»Narodne      novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva vodnoga gospodarstva donosi
    

PRAVILNIK O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

 Članak 1.

     Ovim Pravilnikom propisuju se:
(1) oblik, sadržaj i način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona;
(2) način izrade gospodarske osnove i godišnjeg plana u slat­kovodnom ribarstvu;
(3) program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom;
(4) program za polaganje ribičkog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu;
(5) program za polaganje ribočuvarskog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu;
(6) način obavljanja ribočuvarske službe, obrasci zapisnika o obavljenom pregledu, obrazac zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu;
(7) vrste i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u športskom ribolovu;
(8) zabrana ribolova i ograničenje uporabe određenih ribolov­nih alata i opreme za pojedine vrste ribolova;
(9) obrazac, sadržaj i način vođenja popisa ulova u športskom ribolovu;
(10) obrazac, sadržaj i visina naknade za dozvole za športski ribolov.

I. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA

Članak 2.

1) Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona (u daljnjem tekstu: Upisnik 1.) ustanovljuje i vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).
(3) Upisnik 1. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani:
(3) U Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. Opći podaci:

– naziv ribolovnih područja i ribolovnih zona;
– ovlaštenici ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama (naziv, adresa, telefon, faks, e-mail);
– klasa, urbroj i datum izdavanja rješenja/ugovora o ribolov­nom pravu.

2. Podaci o ribolovnim vodama:


– za tekućice (naziv, duljina u km, površina u ha);
– za stajaćice (naziv, prosječna dubina u m, površina u ha).
– za stajaćice (naziv, prosječna dubina u m, površina u ha).Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51