Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu Ispis E-mail

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 949


Na temelju članka 59. podstavka šestoga Poslovnika Hrvatskoga pročišćeni tekst Zakona o slatkvodnom ribarstvu

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je utvrdio na 40. sjednici održanoj 1. travnja 2005.

Pročišćeni tekst
Zakona o slatkovodnom ribarstvu obuhvaća tekst Zakona o slatkovodnom ribarstvu

(»Narodne novine« br. 106/01.), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«,
br. 174/04., 7/03. i 10/05. – ispravak, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 012-12/01-06/04
Zagreb, 1. travnja 2005.
Potpredsjednik
odbora za zakonodavstvo
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Slatkovodno ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov,  
     poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i njihovih staništa.
(2) Ribe u slatkim vodama koriste se na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.
(3) Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se
     provodi sukladno odredbama ovoga Zakona.
(4) Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na
     temelju njega.

Članak 2.

     U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. akvakultura je gospodarska djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i hranidbe u ribnjacima,
    kavezima, ogradama ili lagunama,
2. dozvola za športski ribolov jest ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati športski ribolov.
3. godišnji plan jest dokument potrebit za provedbu gospodarske osnove tijekom kalendarske godine,
4. gospodarska osnova jest stručna studija o načinu gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na
    obavljanje športskog i gospodarskog ribolova,
5. gospodarski ribolov jest lov riba radi stjecanja dohotka, uz uporabu ribolovnih alata i opreme,
6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom ribolovnom području u određenom trenutku,
7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti, zadržavati niti stavljati u promet,
8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba,
9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,
10. ministar je ministar ministarstva nadležnog za slatkovodno ribarstvo,

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57